ప్రవక్త మూసా అలైహిస్సలాం యొక్క కర్రను మరియు ప్రవక్త సులైమాన్ అలైహిస్సలాం యొక్క సీలు ముద్రను మోసుకంటూ, భూమిలో నండి ఒక రకమైన జంతువు బయటపడుతుంది. అది ప్రజలతో మాట్లాడు తుంది మరియు దివ్య చిహ్నాలను రూఢీగా నమ్మని విషయం వారికి జ్ఞాపకం చేస్తుంది.

ప్రవక్త మూసా అలైహిస్సలాం యొక్క కర్రను మరియు ప్రవక్త సులైమాన్ అలైహిస్సలాం యొక్క సీలు ముద్రను మోసుకంటూ, భూమిలో నండి ఒక రకమైన జంతువు బయటపడుతుంది. అది ప్రజలతో మాట్లాడు తుంది మరియు దివ్య చిహ్నాలను రూఢీగా న ...

ఏకైక ఆరాధ్యుడిని గుర్తించుట మరియు కేవలం ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించుట. తద్వారా మన సృష్టికర్త మార్గదర్శకత్వంపై జీవించుట. ఈ మార్గదర్శకత్వం అన్ని విధాలా సాఫల్యవంతమైన మరియు శుభప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేలా మనకు దారి చూపుతుంది. అంతేగాక స్వర్గానికి చేరుస్తుంది మరియు నరకాగ్ని నుండి కాపాడుతుంది. ఇదే మన కొరకు విశ్వాస పరీక్ష. అంటే మనకు ప్రసాదించబడిన తెలివితేటలు మరియు శక్తియుక్తులను ఉపయోగించి అల్లాహ్ యొక్క సూచనలు మరియు చిహ్నాల గురించి లోతుగా ఆలోచించుట మరియు ఆయనను గుర్తించుట, ఆయన మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించి జీవించుట.

ఏకైక ఆరాధ్యుడిని గుర్తించుట మరియు కేవలం ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించుట. తద్వారా మన సృష్టికర్త మార్గదర్శకత్వంపై జీవించుట. ఈ మార్గదర్శకత్వం అన్ని విధాలా సాఫల్యవంతమైన మరియు శుభప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేలా మనకు దా ...

మానవాళికి మార్గదర్శకత్వం వహించేలా, మానవులపై కారుణ్యంగా అల్లాహ్ తన ప్రవక్తలపై దివ్యవాణిని అవతరింపజేసినాడు

మానవాళికి మార్గదర్శకత్వం వహించేలా, మానవులపై కారుణ్యంగా అల్లాహ్ తన ప్రవక్తలపై దివ్యవాణిని అవతరింపజేసినాడు

హదీథె ఖుద్సీకు మధ్య భేదాన్ని మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా అల్లాహ్ ప్రేరణతో దైవప్రక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పేవన్నీ మామూలు హదీథులు అవుతాయి. అయితే దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏదయినా హదీథులో నేరుగా అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నాడని గాని, ఇలా ఆదేశించాడని గాని చెప్పినట్లయితే అటువంటి హదీథులు

హదీథె ఖుద్సీకు మధ్య భేదాన్ని మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా అల్లాహ్ ప్రేరణతో దైవప్రక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పేవన్నీ మామూలు హదీథులు అవుతాయి. అయితే దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ ...

హజ్ గైడు – 3a. ఇఫ్రాద్ హజ్ పద్ధతి

హజ్ గైడు – 3a. ఇఫ్రాద్ హజ్ పద్ధతి